Schade melden

Schade kunt u als volgt melden:

 Telefonisch: 06 53361788 (spoed) / 0521-361065

e-mail: info@deonderlinge.nl  (ook bij geen gehoor)

Als een gebeurtenis plaatsvindt die voor de Onderlinge leidt tot een verplichting van schadevergoeding, dan bent u verplicht:

  • De schade zoveel mogelijk te beperken.

  • De gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons, en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit, ook bij de politie te melden.
  • Op ons verzoek zo snel mogelijk een schriftelijke, ondertekende verklaring af te geven, waarin de oorzaak, toedracht, omvang en overige van belang zijnde gegevens van de schade vermeld staan.

  • Ons opgave te doen van eventuele overige verzekeringen die deze schade dekken.

  • Aanwijzingen van of namens ons op te volgen.

  • De Onderlinge of een schade-expert in de gelegenheid te stellen de schade op te nemen, voordat herstel, afvoer of vernietiging heeft plaats gevonden.

  • Volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles nalaten wat de belangen van de Onderlinge zou kunnen benadelen.

  • Volle medewerking te verlenen bij het verhalen van de schade als deze verhaald kan worden op de veroorzaker(s) van de schade.

Opstal

Verzekeringsvormen opstallen:

Brand, Storm, Extra

Inboedel

Verzekeringsvormen inboedels:

UGV uitgebreide gevaren (inclusief inbraak- en waterschade), UGV Extra (Geen zeng- en schroeischade)

Overige

Extra verzekeringsvormen:

rietoogst, opruimingskosten, bedrijfsschade, exclusieve inboedel/kostbaarheden