Onderlinge Brandwaarborg Vereniging Giethoorn U.A.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR OPSTAL

Deze voorwaarden worden toegepast in combinatie met de algemene voorwaarden. Als er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op de polis staan, gaan deze voor.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “Onderlinge”,  wij” en “ons”: De Onderlinge Brandwaarborg Vereniging Giethoorn U.A.; de  verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringnemer de verzekering heeft gesloten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “verzekeringnemer”, “u” en “uw”: de persoon die met de Onderlinge de verzekering heeft gesloten, zijn/haar gehuwde of geregistreerde partner en/of duurzaam met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen.

1 Omvang van de verzekering
Deze verzekering vergoedt schade aan opstal, die het eigendom is van de verzekeringnemer – tot maximaal het verzekerd bedrag – voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. In artikel 2 van deze voorwaarden wordt beschreven wat de Onderlinge onder het begrip opstal verstaat. In artikel 3 van deze voorwaarden worden de verzekerde schadeoorzaken genoemd en omschreven.

2 Omschrijving begrip opstal
Met opstal wordt bedoeld: de op de polis omschreven opstal (woning, (bij-)gebouw, tot de opstal behorende installaties) voor particulier en zakelijk gebruik (uitgezonderd funderingen, tenzij anders vermeld op de polis. Ook zal de Onderlinge als verzekerd beschouwen: elke andere zaak die zodanig met de opstal is verbonden dat zij daarvan niet afgescheiden kan worden zonder dat er beschadiging van betekenis wordt toegebracht en/of zonder verlies van functionaliteit.. De volgende voorwerpen vallen niet onder de verzekering van de opstal: zonweringen, vlaggenstokken, (schotel) antennes, masten, tuinafscheidingen.

3 Verzekerde schadeoorzaken
De hieronder vermelde schadeoorzaken vallen onder de dekking van uw verzekering. Voor een goed begrip is het van belang dat u weet wanneer wij een schadeoorzaak erkennen als een gedekte gebeurtenis. Zie voor de definitie hiervan de schuin gedrukte tekst. Bij sommige van deze gebeurtenissen geldt een  beperking of een eigen risico. De beperkingen en eigen risico’s worden omschreven in de algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden en
op de polis (eventueel door middel van een clausule).

Dekking “brand”
a. brand en brandblussing
b. ontploffing
c. blikseminslag
d. inductie en overspanning
e. luchtvaartuigen

Dekking “brand/storm”
– a t/m e en voorts
f. storm
g. neerslag
h. sneeuwdruk en hagelstenen

Dekking “brand/storm/extra”
– a t/m h en voorts
i. kapot vriezen van leidingen, installaties en apparaten
j. water en/of stoom
k. olie
l. inbraak/inklimming/insluiping
m. diefstal
n. vandalisme
o. relletjes en ongeregeldheden bij stakingen
p. aanrijding en aanvaring
q. omvallen en neerstorten

A Brand en brandblussing:
met vlammen gepaard gaand vuur door verbranding, buiten een haardplaats, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Deze dekking omvat ook: schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last van hogerhand, door reddingswerk en door diefstal of vermissing bij brand of reddingswerk. Onder brand wordt niet verstaan: broeien, doorbranden van elektrische apparaten en motoren, oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

B Ontploffing:
vernieling die het directe gevolg is van een plotselinge  grootschalige uitzetting van gassen of dampen, al dan niet veroorzaakt door een chemische reactie (zoals explosieve ontbranding) van andere stoffen of doordat de wand van een vat onder druk het begeeft.

C Blikseminslag:
ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde met zichtbare schade aan het aardoppervlak of aan zich daarop bevindende zaken.

D Inductie en overspanning:
door blikseminslag ontstane elektrische spanning die korte tijd hoger of lager is dan de grootste of kleinste waarde in normale bedrijfstoestand.

E Luchtvaartuigen:

 • een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of valt en daarbij iets treft;
 • een aan het lucht- of ruimtevaartuig verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp;
 • een ander voorwerp dat zelf getroffen is door een hiervoor genoemd onderwerp.

F Storm:
wind met een snelheid van tenminste veertien meter per se conde (windkracht 7). Met schade door storm wordt gelijkgesteld:

 • schade als gevolg van neerstortende bomen of takken of andere voorwerpen ten gevolge van storm; (schade aan de boom valt niet onder de dekking.)
 • schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van de door de storm beschadigde opstal;
 • schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als direct gevolg van stormschade. Hieronder valt ook overbelasting van daken of wanden als gevolg van opgewaaide sneeuw, uitgezonderd schade door binnendringend sneeuw- of smeltwater.

G Neerslag:
onvoorzien binnen gedrongen regen, sneeuw, hagel of smeltwater (neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 71 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan). Uitgesloten is schade veroorzaakt door neerslag die de opstal is binnen gedrongen door openstaande ramen, deuren, luiken, luchtroosters of ten gevolge van vochtdoorlating van muren en vloeren.

H Sneeuwdruk en hagelstenen:
de druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van de opstal en het inslaan van hagelstenen.

I Kapot vriezen van leidingen, installaties en apparaten:
het kapot vriezen van leidingen en daarop permanent aangesloten installaties binnen de opstal. De verzekering dekt ook de herstelkosten van de leidingen en installaties, de  kosten voor het benodigd hak- en breekwerk en het herstel daarvan. Indien nodig moeten de gebruikelijke maatregelen tegen kapot vriezen genomen zijn (zoals het aftappen en afsluiten van installaties en kranen, het in bedrijf houden van de centrale verwarming en dergelijke). Deze dekking geldt niet voor leegstaande opstallen of opstallen die verbouwd worden.

J Water en/of stoom:
onvoorzien, plotseling uitstromend en/of overlopend water en/of stoom uit:

 • gesprongen leidingen van een waterleiding of een centrale verwarmingsinstallatie, rioolputten of afvoerleidingen als gevolg van breuk, vorst, verstopping of van een plotseling onvoorzien optredend defect.
 • sanitair;
 • machines en apparaten die op hiervoor genoemde leidingen zijn aangesloten, eveneens als gevolg van de hiervoor genoemde oorzaken;
 • de afvoerslang van de (afwas)machine doordat deze plotseling uit zijn afvoerpijp is geschoten;
 • een airconditioning- of sprinklerinstallatie;
 • een aquarium;
 • een waterbed, als zich daarin een defect heeft voorgedaan.

De verzekering dekt ook de herstelkosten van de leidingen en installaties, de kosten voor het benodigd hak- en breekwerk en het herstel daarvan. Uitgesloten is schade door water die uit vul- en tuinslangen stroomt, al dan niet aangesloten op een installatie. Uitgesloten blijft ook schade die voortkomt uit geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, inclusief de (kit-)voegen.

K Olie:
onvoorzien plotseling uitstromende olie uit een met olie gevulde elektrische radiator of uit een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie.

L Inbraak/inklimming/insluiping
(poging tot) onbevoegd toegang verschaffen tot de opstal en daarmee gepaard gaande beschadiging/vernieling.

M Diefstal: 
(poging tot) diefstal, gewelddadige beroving en afpersing van onderdelen van de opstal en daarmee gepaard gaande beschadiging en vernieling. Voor aan- en bijgebouwen, welke niet binnendoor vanuit het woongedeelte bereikbaar zijn, alsmede bergruimten in flatgebouwen, geldt deze dekking uitsluitend als er duidelijke sporen van braak zijn. Er ontstaat recht op schadevergoeding als gestolen zaken niet binnen één maand na melding bij de politie worden terug gevonden en nadat u uw eigendomsrechten daarop schriftelijk aan ons heeft overgedragen.

N Vandalisme:
opzettelijke beschadiging, gepleegd door iemand die zonder toestemming de opstal is binnen gedrongen. Voor aan- en bijgebouwen, welke niet binnendoor vanuit het woongedeelte bereikbaar zijn, alsmede bergruimten in flatgebouwen, geldt deze dekking uitsluitend als er duidelijke sporen van braak zijn. Met uitzondering van brand is schade door vandalisme buiten de opstal uitgesloten.

O Relletjes en ongeregeldheden bij stakingen:
De gevolgen van incidentele collectieve geweldmanifestaties of ongeregeldheden bij werkstakingen.

P Aanrijding en aanvaring:

De gevolgen van aanrijding van voertuigen of aanvaring van vaartuigen. Óók afvallende en uitvloeiende lading, ongeacht of dit afvallen of uitvloeien een gevolg is van een aanrijding of een aanvaring.

Q Omvallen of neerstorten:
onvoorzien omvallen of neerstorten van een kraan, heistelling, boom(-tak), zonwering, antenne of lichtreclame. Met uitzondering van schade aan de genoemde voorwerpen zelf en schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden daaraan.

4 Schade als gevolg van eigen gebrek
Als door een in artikel 3 genoemde oorzaak schade is ontstaan door de aard of een gebrek van een verzekerde zaak, wordt dit niet vergoed. De gevolgschade wordt wel vergoedt. (Bijvoorbeeld bij dakbedekking, centrale verwarmingsinstallatie, rioolputten en afvoerleidingen.)

5 Uitsluitingen
In artikel 9 van onze algemene voorwaarden staan de van toepassing zijnde uitsluitingen vermeld. Daarnaast is stormschade aan zonweringen uitgesloten.

6 Beperkte dekking bij onbewoonde opstal
Als de opstal langer dan twee maanden niet bewoond of buiten gebruik is, moet dit bij ons gemeld worden. Hieronder verstaan wij ook als de opstal (deels) wordt bewoond door krakers. Het volgende is dan uitgesloten:

 • (water)schade, die veroorzaakt is doordat er leidingen bevroren zijn, en (water)schade, door het bevriezen van apparaten die op leidingen zijn aangesloten.
 • Schade door inbraak, diefstal en vandalisme, tenzij er sporen van braak zijn aan de opstal, waarin de inboedel zich bevindt. Brandschade door  vandalisme is niet uitgesloten.

7 (Beperkte) dekking tijdens verbouwing
Als de verzekerde opstal wordt verbouwd, moet dit bij ons gemeld worden. Bij schade door in artikel 3 genoemde oorzaken, tijdens verbouwing, moet aangetoond kunnen worden dat de schade niets te maken heeft met de bouwwerkzaamheden zelf, het nog niet voltooid zijn ervan, of dat er onvoldoende maatregelen ter voorkoming van schade rond de werkzaamheden zijn genomen. Als de opstal tijdelijk niet bewoond wordt, is diefstal en vandalisme alleen gedekt als de opstal voldoende afgesloten en glasdicht is en er duidelijke sporen van braak zijn. De bouwmaterialen die tijdens verbouwing in de opstal en op het direct daaraan grenzende terrein aanwezig zijn en die voor uw rekening komen, zijn alleen verzekerd tegen het risico van brand. Het gaat om materialen,
bestemd voor verwerking in of aan de opstal, dus niet om bouwketen, werktuigen, gereedschappen en dergelijke. De dekking tijdens verbouwing geldt niet als de schade verhaald kan worden bij degene die de opstal verbouwt.

8 Extra vergoedingen in geval van schade
Onderstaande zaken vergoedt de Onderlinge boven het verzekerd bedrag als deze niet onder de dekking van een andere verzekering vallen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis.

Dekking “brand”
A Bereddings-/salvagekosten;
de kosten die gemaakt worden ter voorkoming en vermindering van schade zijn meeverzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag.

B Expertisekosten;
het salaris en de kosten van de expert(s) die gemaakt worden voor het vaststellen van de schade zijn meeverzekerd. Het salaris en de kosten van de eventueel door verzekeringnemer benoemde expert (zie artikel 9). vergoeden wij slechts voor zover dit salaris en deze kosten niet hoger zijn dan de door de Onderlinge ingeschakelde expert. Wij vergoeden geen expertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd aan de `Gedragscode schadeexpertieseorganisaties`.

Dekking “brand/storm/extra”
C Opruimingskosten;
de kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van zaken na een gedekte schade zijn meeverzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag.

D Tuin;
de herstelkosten van de bij de verzekerde opstal horende tuin of het balkon en de daarin aanwezige beplanting, na beschadiging daarvan, veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis. Hiervan uitgezonderd is schade door storm (tenzij de schade is veroorzaakt door voorwerpen, die van buiten de tuin door de storm worden meegevoerd), andere weersinvloeden, diefstal en vandalisme. Deze dekking geldt alleen als de kosten voor rekening van verzekeringnemer komen en niet onder de dekking van een andere verzekering vallen. De maximale vergoeding per schadegeval bedraagt 10% van het verzekerd bedrag.

E Vervangende woonruimte;
als uw opstal door een gedekte gebeurtenis onbewoonbaar is geworden, vergoeden wij de redelijke kosten van gedwongen verblijf in vergelijkbare vervangende woonruimte bóven de voor de gebeurtenis normaal tot dat doel bestede kosten van huisvesting en voeding tot hoogstens vierentwintig maanden. Mocht de opstal (deels) verhuurd zijn, dan vergoeden wij ook de werkelijk gederfde huurinkomsten (op basis van de marktwaarde) gedurende de tijd die herstel of herbouw gewoonlijk zou vergen, tot hoogstens vierentwintig maanden. Als niet binnen zesentwintig weken wordt herbouwd of hersteld, wordt uitgekeerd over ten hoogste acht weken.

F Verplichte maatregelen;
de kosten van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen waartoe de overheid u verplicht. De maximale vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten per schadegeval bedraagt 10% van het verzekerd bedrag.

9 Vaststelling van de schade
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt, mede aan de hand van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen, door de Onderlinge  vastgesteld (eventueel in overleg met u). Het is mogelijk dat wij hierbij een expert inschakelen. Als u het niet met de vaststelling eens bent, kunt u een contra-expert inschakelen. De door u en ons gekozen experts benoemen dan vooraf een onpartijdige derde expert. Deze experts dienen zich geconformeerd te hebben aan de `Gedragscode schade-expertiseorganisaties`. Als onze expert en de contra-expert het niet eens worden over het schadebedrag, stelt de derde expert de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Als u niet binnen tien dagen, nadat u de vaststelling heeft ontvangen, een expert heeft aangesteld, zal alleen door onze expert de schade bindend worden vastgesteld. (Zie voor de vergoeding van de expertisekosten artikel 8.B)

10 Schadevergoeding
De uitkering kan gedaan worden op basis van:

 • herbouwwaarde
 • verkoopwaarde
 • sloopwaarde

Bij schadeuitkering naar herbouwwaarde wordt u in gelegenheid gesteld om de opstal te herstellen dan wel te herbouwen. Bij schadeuitkering naar verkoopwaarde zal de schadeuitkering worden gebaseerd op de verkoopprijs vóór het verzekerd voorval en de verkoopprijs ná het verzekerd voorval waarbij de verzekerde waarde de maximale uitkering is. Bij schadeuitkering naar sloopwaarde zal de schadeuitkering worden gebaseerd op de kosten van het slopen van de opstal.

A Bij herstellen;
als het beschadigde onderdeel van de opstal naar het oordeel van de Onderlinge hersteld kan worden, en dit leidt tot een lager schadebedrag dan de hierna in de bepalingen B tot en met D vastgestelde waarden, vergoeden wij de herstelkosten, eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering.

B Bij herbouwen; 
als de opstal herbouwd wordt, vergoeden wij de kosten van herbouw van een soortgelijke opstal op dezelfde plaats als:

 • U ons binnen twaalf maanden na de schadedatum meegedeeld hebt dat u wilt herbouwen. De herbouw moet dan binnen drie jaar na de schadedatum zijn voltooid. Als hier niet aan wordt voldaan, zal op basis van verkoopwaarde (zie aanhef artikel 10) worden vergoed. De schadeuitkering is echter nooit hoger dan de schade berekend op basis van herstel of herbouw.
 • Een overheid een herbouwplicht heeft opgelegd.

Op het met redenen omklede verzoek van de verzekeringnemer kan de Onderlinge herbouw op een andere plaats toestaan of de termijn van drie jaar verlengen. Ook kunnen we op uw verzoek toestaan dat bij herbouw wordt afgeweken van de eis van het herbouwen van een soortgelijke opstal. Bij herbouw zal de totale uitkering nooit méér zijn dan de kosten die werkelijk besteed zijn voor herbouw.

C Bij verkoop;
wij vergoeden – tot maximaal het verzekerd bedrag – de verkoopwaarde (zie aanhef artikel 10), als de opstal op de schadedatum:

 • In de verkoop stond;
 • Door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard;
 • Langer dan negen maanden leeg stond of buiten gebruik was.
 • Langer dan drie maanden geheel of gedeeltelijk gekraakt was.

D Bij sloop;
wij vergoeden – tot maximaal het verzekerd bedrag – de sloopwaarde als:

 • U voor de schadedatum al het voornemen had de opstal af te breken.
 • De opstal op de schadedatum bestemd was voor afbraak of onteigening.

11 Onderverzekering
Van onderverzekering is sprake als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke herbouwwaarde van de opstal. De schade wordt naar evenredigheid vergoed. Indien de verzekerde waarde elke 5 jaar is herzien vervalt onderverzekering.

12 Betaling van de schadevergoeding
De Onderlinge streeft ernaar de schade zo snel mogelijk te vergoeden aan de hand van een herstel-/aankoopfactuur. Als u ervoor kiest om te herstellen of te herbouwen, vindt de betaling van de schadevergoeding plaats als het herstel of de herbouw gerealiseerd is. Op ons verzoek bent u verplicht de rekeningen van het herstel of de herbouw te overleggen. Tijdens het herstel of de herbouw kunnen wij op uw verzoek voorschotten verstrekken. Wanneer de kosten van herstel of herbouw beneden het door de taxateur(s) vastgestelde bedrag blijft, kunnen wij de vastgestelde schadevergoeding definitief vaststellen op basis van de werkelijk gemaakte kosten van herstel of herbouw.

AANVULLENDE VOORWAARDEN GLASVERZEKERING

Deze voorwaarden worden toegepast in combinatie met de algemene voorwaarden. Als er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op de polis staan, gaan deze voor.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “Onderlinge”, “wij” en “ons”: De Onderlinge Brandwaarborg Vereniging Giethoorn U.A.; de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringnemer de verzekering heeft gesloten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “verzekeringnemer”, “u” en “uw”: de persoon die met de Onderlinge de verzekering heeft gesloten, zijn/haar gehuwde of geregistreerde partner en/of duurzaam met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen.

1 Omvang van de verzekering
Deze verzekering vergoedt schade aan glas door breuk. In artikel 2 van deze voorwaarden wordt beschreven wat wij onder het begrip glas verstaan. In artikel 3 van deze voorwaarden wordt de verzekerde schadeoorzaak omschreven.

2 Omschrijving begrip glas
Met glas wordt bedoeld: Glas en kunststof, dat dient tot lichtdoorlating en geplaatst is in ramen, dakramen, deuren, bovenlichten en koepels van de op de polis omschreven woning.

3 Verzekerde schadeoorzaak
Breuk van het in artikel 2 genoemde glas, veroorzaakt door een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis. Met breuk wordt bedoeld: een gat, ster of barst die werkelijk door de ruit gaat. Niet als breuk geldt daarom: eenzijdige beschadigingen zoals putjes, krassen, schroei- en brandplekken.

4 Uitsluitingen
In artikel 9 van onze algemene voorwaarden staan de van toepassing zijnde uitsluitingen vermeld. Daarnaast wordt geen uitkering verleend voor schade aan:

 • glas dat geplaatst is in ander materiaal dan hout, aluminium of kunststof.
 • meerwandig glas, veroorzaakt door lekkage.
 • glas, veroorzaakt door verzakking van de woning en/of zetting.
 • glas tijdens verplaatsing, verandering en/of (be)werking, van het glas of de lijsten, stijlen, kozijnen en dergelijke, anders dan bij normale reiniging, of gebrek aan ouderhoud daarvan.
 • glas dat voor rekening van de eigenaar (verhuurder) van de woning komt en/of onder de dekking van een andere verzekering valt.

5 Beperkte dekking bij verbouwing
Bij schade tijdens bouwwerkzaamheden/verbouwing moet aangetoond kunnen worden dat de schade niets te maken heeft met de bouwwerkzaamheden zelf of het nog niet voltooid zijn ervan en dat er onvoldoende maatregelen ter voorkoming van mogelijke schade als gevolg van de werkzaamheden zijn genomen.

6 Beperkte dekking bij onbewoonde woning
Als de woning langer dan twee maanden niet bewoond of buiten gebruik is, is schade door vandalisme en (in)braak uitgesloten.

7 Schaderegeling en –vergoeding
Als een gebeurtenis plaatsvindt die voor de Onderlinge leidt tot een verplichting van schadevergoeding, moet de verzekeringnemer dit zo snel mogelijk bij de ons melden en opgave doen van de oorzaak waardoor de schade is ontstaan en wat de te verwachten herstelkosten zijn. Aan de hand van deze opgave wordt de schade door ons vastgesteld. Vergoeding zal naar aanleiding van de herstelnota plaatsvinden en zal bestaan uit:

 • de kosten voor vervanging van het glas dat vergelijkbaar is met het gebroken glas.
 • het schilderwerk dat nodig is om de ontstane schade aan sponning, kozijn of deur te herstellen.

8 Noodvoorzieningen
Daarnaast worden eventueel vergoed: de kosten voor het aanbrengen van noodzakelijke noodvoorzieningen als definitief en direct herstel niet mogelijk is. De maximale vergoeding hiervoor bedraagt € 250,= per schadegeval.

9 Onderverzekering
Van onderverzekering is sprake als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke herbouwwaarde van de opstal. De schade wordt naar evenredigheid vergoed.
Indien de verzekerde waarde elke 5 jaar is herzien vervalt onderverzekering.