Onderlinge Brandwaarborg Vereniging Giethoorn U.A.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden toegepast in combinatie met de van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “Onderlinge”, “wij” en “ons”: De Onderlinge Brandwaarborg Vereniging Giethoorn U.A.; de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringnemer de verzekering heeft gesloten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “verzekeringnemer”, “u” en “uw”: de persoon die met de Onderlinge de verzekering heeft gesloten, zijn/haar gehuwde of geregistreerde partner en/of duurzaam met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen.

1 Omvang van de verzekering
De omvang van de verzekeringsdekking wordt omschreven in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Als de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bijzondere voorwaarden voor. Eventuele extra clausules, beperkingen of uitbreidingen die op de polis staan, hebben voorrang op de bijzondere en algemene voorwaarden.

2 Ingang, duur en einde van de verzekering
2.1 Voor het aanvragen van een verzekering moet een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ingediend worden.

2.2 De Onderlinge heeft het recht een kandidaatverzekeringnemer te weigeren of bepaalde ter verzekering aangeboden zaken te weigeren.

2.3 Het aanvraagformulier en eventuele andere gegevens die voor de verzekering zijn verstrekt, vormen één geheel met de polis en vormen de grondslag voor de verzekering. U bent verplicht om voor het afsluiten van de verzekering alle feiten aan ons mee te delen die bekend of bekend horen te zijn en waarvan u weet of hoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing (mededelingsplicht). Als blijkt dat er feiten achter gehouden zijn, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt.

2.4 De verzekering gaat in op de datum zoals is overeengekomen en op de polis staat vermeld. Als de polis niet overeenkomt met wat was afgesproken over de verzekering, dan moet dit binnen 4 weken na ontvangst van de polis bij ons gemeld, en verbetering verlangd worden. Als binnen deze termijn niet is gereageerd, gaan wij er vanuit dat alles juist beschreven is.

2.5 De Onderlinge kan de premie en/of voorwaarden van een bepaalde groep verzekeringen gezamenlijk wijzigen. Wij informeren de verzekeringnemers van de tot deze groep behorende verzekeringen zo spoedig mogelijk over de veranderingen en de ingangsdatum. In een dergelijk geval mogen deze verzekeringnemers de betreffende verzekering beëindigen zoals dit beschreven wordt in artikel 2.7. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat met de veranderingen ingestemd wordt.

2.6 De verzekeringsduur is gelijk aan de op de polis vermelde contractstermijn. Na de eerste contractstermijn wordt de verzekering telkens verlengd voor een periode van twaalf maanden.

2.7 In de volgende gevallen kan de verzekeringnemer de verzekering opzeggen. Opzegging dient altijd en uitsluitend schriftelijk plaats te vinden.

 • Na het verstrijken van de eerste contractstermijn is de verzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand.
 • Nadat de Onderlinge gemeld heeft de voorwaarden en/of de premie in het nadeel van de verzekeringnemer te gaan wijzigen is de verzekering dagelijks opzegbaar, ongeacht het afgesproken contractstermijn, met een opzegtermijn van één maand. Dit recht geldt niet als de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Binnen twee maanden nadat de Onderlinge heeft gemeld een schade-uitkering te weigeren, omdat niet aan de mededelingsplicht is voldaan. De verzekering eindigt dan op de datum die in de opzegbrief genoemd wordt of anders op de dagtekening van die brief.
 • Binnen twee maanden nadat een onder de dekking vallende schade is gemeld of nadat de Onderlinge een schade-uitkering heeft gedaan of afgewezen. Dit, met een opzegtermijn van één maand of later als in de opzegbrief een latere datum genoemd wordt.

2.8 In de volgende gevallen kan de Onderlinge de verzekering opzeggen: Opzegging dient altijd en uitsluitend schriftelijk plaats te vinden.

 • Per einde van de contractstermijn, met een opzegtermijn van ten minste twee maanden.
 • Na een risicowijziging waarvoor een meldingsplicht bestaat, met een opzegtermijn van twee maanden.
 • Binnen één maand nadat een schade is gemeld of nadat de Onderlinge een schade-uitkering heeft gedaan of afgewezen, met een opzegtermijn van twee maanden.
 • Als de premie van de verzekering niet betaald wordt, na ten minste één aanmaning en ten minste twee weken na dagtekening van de opzegbrief.
 • Binnen twee maanden nadat de Onderlinge ontdekt dat de mededelingsplicht (artikel 2.3) niet is nagekomen. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum.

2.9 Eigendomsovergang
De verzekering eindigt automatisch bij verkoop en eigendomsovergang van de verzekerde zaak. Bij eigendomsovergang door overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht ten laste en ten bate van de erfgenamen tot ten hoogste twee maanden na de datum van overlijden.

3 Vaststelling van het verzekerd bedrag

Opstal:
Voor de verzekering van een opstal wordt uitgegaan van de herbouwwaarde, tenzij anders vermeld op de polis. De herbouwwaarde wordt geadviseerd door taxateurs van de vereniging. Onder opstal wordt verstaan: woning, bijgebouw, woonark- /boot aangesloten op nutsvoorzieningen, bedrijfsgebouw, mits er opgave van is gedaan en zijn aangesloten door een erkend installateur – zonnepanelen en laadpalen.

Inboedel:
Voor een inboedelverzekering geldt als te verzekeren bedrag de vervangingswaarde van de verzekerde inboedel, tenzij anders vermeld op de polis. Opgave van een te verzekeren bedrag voor inboedel door één van de medewerkers van de Onderlinge geldt uitsluitend als een advies. Voor de opgave van het verzekerd bedrag en de hoogte daarvan is de verzekeringnemer verantwoordelijk. Het verzekerd bedrag geldt ook als grondslag voor de premieberekening.

4 Indexering
Per hoofdpremievervaldatum wordt het verzekerd bedrag jaarlijks, en in evenredigheid daarmee de premie, met het indexcijfer verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten. Het indexcijfer wordt berekend aan de hand van de stijging of daling van de prijzen van het betreffende jaar ten opzichte van het voorgaande jaar gerelateerd aan de door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde “Herbouwwaardemeter Woningen” en de “Inboedelwaardemeter”. Indexering is een garantie tegen onderverzekering voor de eerste 5 jaar volgend op de mutatiedatum. Elke 5 jaar worden de opstallen opnieuw getaxeerd.

5 Onderverzekering
Van onderverzekering is sprake als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke herbouwwaarde van de woning. De schade wordt naar evenredigheid vergoed. Indien de verzekerde waarde elke 5 jaar is herzien vervalt de mogelijke omstandigheid van onderverzekering.

6 Premie
6.1 Als de verzekeringnemer een verzekering aangaat of wijzigt, moet de verschuldigde premie inclusief eventuele kosten en assurantiebelasting binnen één maand na ontvangst van het betalingsverzoek betaald worden.

6.2 Voor de volgende betalingstermijn geldt dat de premie inclusief eventuele kosten en assurantiebelasting binnen één maand na de premievervaldatum betaald moet worden.

6.3 Als u voor de premiebetaling een zogenaamde incassomachtiging hebt afgegeven, dan moet u ervoor zorgen dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat zodat de incasso bij de bank uitgevoerd kan worden.

6.4 Als de premie niet op tijd is betaald, dan vervalt de dekking zonder verdere mededeling door de Onderlinge. De dekking wordt weer van kracht als de premie binnen veertien dagen, nadat de verzekeringnemer een herinnering van ons heeft ontvangen, betaald wordt.

6.5 Als de premie niet binnen veertien dagen, nadat bovengenoemde herinnering is ontvangen betaald is, hebben wij het recht om de verzekering te beëindigen.

6.6 Terugbetalen van premie

 • Bij opzegging tegen een andere dag dan de jaarlijkse premievervaldatum wordt de premie verrekend. Als de verzekering echter door de Onderlinge wordt beëindigd omdat een verzekeringnemer ons opzettelijk heeft misleid of heeft geprobeerd dat te doen, wordt de premie niet terug betaald.
 • Als het aantal verzekerde zaken vermindert of de verzekerde hoeveelheden afnemen, wordt de premie naar evenredigheid verlaagd.

7 Verplichtingen van de verzekeringnemer
7.1 Verplichtingen bij risicowijziging:
De verzekering is op het moment van afsluiten afgestemd op de verzekerde en/of door verzekeringnemer bewoonde woning. Belangrijke veranderingen aan de woning of in het gebruik ervan, kunnen het risico verhogen of verlagen. Stel ons daarom zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand schriftelijk in kennis van dergelijke veranderingen. Dit zijn in elk geval:

 • Verkoop.
 • Leegstand.
 • Ver- of aanbouw van de woning.
 • Verhuizing. De Onderlinge gaat ervan uit dat het meest recent bij ons bekende adres het juiste is, en dat de verzekeringnemer de documenten ontvangt die wij naar dat adres versturen.
 • Het (naar verwachting) meer dan twee maanden aaneengesloten niet bewoond of buiten gebruik zijn.
 • Geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn.
 • Wijziging van gebruik, bouwaard, type dakbedekking en/of bestemming.
 • Risico verhogende omstandigheden.

Wordt een verandering in risico bij de Onderlinge gemeld, dan kunnen wij de premie en/of voorwaarden aanpassen of de verzekering beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. Indien risicoverzwarende veranderingen niet bij de Onderlinge gemeld worden, vervalt vanaf het moment van verandering het recht op schadevergoeding, tenzij blijkt dat wij de verzekering na de verandering ongewijzigd zouden hebben voortgezet. Indien wij de verzekering onder andere voorwaarden zouden hebben voortgezet, dan wordt de schade vergoed volgens deze andere voorwaarden. Indien wij de verzekering tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, dan wordt de schade vergoed in een verhouding van de actuele premie tot die hogere premie.

7.2 Verplichtingen ter voorkoming of vermindering van schade: (Volgt de verzekeringnemer onderstaande verplichtingen niet op, dan wordt de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk geweigerd als hierdoor de belangen van de Onderlinge zijn benadeeld.)

 • De verzekeringnemer is verplicht de normale voorzichtigheid in acht te nemen ter voorkoming of vermindering van schade.
 • Een stooktoestel (voor vaste brandstof) met bijbehorende rookgasafvoerleiding of –kanaal dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het Bouwbesluit en regelmatig gereinigd te worden. De minimale frequentie wordt onder andere bepaald door de stookinstallatie, de gebruikte brandstof en het stookgedrag. Geadviseerd wordt schoonmaak- en inspectiewerkzaamheden te laten uitvoeren door een ASPB-erkend bedrijf. Zij kunnen naar aanleiding van verrichtte werkzaamheden adviseren met betrekking tot de schoonmaakfrequentie.
 • Bij opstallen met rieten daken dienen rookkanalen aangesloten op een hout gestookte warmtebron voorzien te zijn van een goed werkende vonkenvanger.
 • In de opstal dienend als hoofdverblijf moet minimaal één goed werkende brandblusser aanwezig zijn.

7.3 Verplichtingen bij schade: Als een gebeurtenis plaatsvindt die voor de Onderlinge leidt tot een verplichting van schadevergoeding, dan bent u verplicht:

 • De schade zoveel mogelijk te beperken.
 • De gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons, en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit, ook bij de politie te melden.
 • Op ons verzoek zo snel mogelijk een schriftelijke, ondertekende verklaring af te geven, waarin de oorzaak, toedracht, omvang en overige van belang zijnde gegevens van de schade vermeld staan.
 • Ons opgave te doen van eventuele overige verzekeringen die deze schade dekken.
 • Aanwijzingen van of namens ons op te volgen.
 • De Onderlinge of een schade-expert in de gelegenheid te stellen de schade op te nemen, voordat herstel, afvoer of vernietiging heeft plaats gevonden.
 • Volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles nalaten wat de belangen van de Onderlinge zou kunnen benadelen.
 • Volle medewerking te verlenen bij het verhalen van de schade als deze verhaald kan worden op de veroorzaker(s) van de schade.

8 Samenloop van verzekeringen
8.1 Als (een onderdeel van) de verzekerde woning of inboedel ook verzekerd is op een speciaal daarvoor bestemde verzekering, zoals kostbaarheden- of glasverzekering, dan gaat bij schade de speciale verzekering voor.

8.2 Als (een onderdeel van) de verzekerde woning of inboedel ook verzekerd is op een soortgelijke verzekering, dan worden bij schade alle kosten evenredig vergoed. De vergoeding wordt vastgesteld volgens de verhouding die er is tussen het verzekerd bedrag en het totale verzekerd bedrag van alle lopende verzekeringen samen.

8.3 In bovengenoemde gevallen kan de verzekeringnemer tegenover de Onderlinge geen aanspraak maken op vermindering of restitutie van premie.

9 Uitsluitingen
Naast de eventuele bijzondere uitsluitingen, zoals vermeld in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden, zijn ook onderstaande algemene uitsluitingen van toepassing.

9.1 De verzekering geeft geen dekking indien:

 • De verzekeringnemer de verplichtingen uit de verzekering of onze aanwijzingen of voorschriften niet nakomt en daardoor de belangen van de Onderlinge benadeelt.
 • De verzekeringnemer onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt of geen opgave heeft gedaan van risico verhogende omstandigheden.
 • De schade die geclaimd wordt vóór de ingangsdatum van de verzekering is ontstaan óf waarvan de verzekeringnemer of een betrokkene op dat moment in alle redelijkheid al kon vermoeden dat die schade zou gaan ontstaan.

9.2 De verzekering geeft geen dekking voor:

 • Schade aan de verzekerde zaak, als die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.

9.3 De verzekering geeft geen dekking voor schade die is ontstaan, toegenomen of verergerd als deze het gevolg is van:

 • Nalatigheid, roekeloosheid, opzet van de verzekeringnemer of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering.
 • Onvoldoende of achterstallig onderhoud, ontwerp-, bouw- en/of constructiefouten.
 • Langzamerhand ontstane schade.
 • Wettelijk niet toegestane activiteiten, bijvoorbeeld illegale teelten.
 • Grondverschuiving, grondverzakking, trillingen, grondwater en wateronttrekking
 • Aardbevingen en vulkanische uitbarstingen. (Een natuurlijke beweging van de aardkorst, al dan niet met het vrijkomen van magma.)
 • Atoomkernreacties. (Elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie en –splijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.)
 • Vijandelijkheden (molest), hieronder vallen: oorlog, invasie, actie van buitenlandse vijand, vijandelijkheden of oorlogsachtige operaties (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, muiterij, binnenlandse onlusten die de proporties aannemen van een volksopstand, militaire opstand, oproer, opstand, revolutie, militaire macht of machtsmisbruik). Voor de precieze betekenis van molest verwijzen wij naar de tekst die op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd door de vereniging van brandassuradeuren.
 • Overstroming, veroorzaakt door het bezwijken of overstromen van dijken, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door deze verzekering wordt gedekt. Deze uitsluiting geldt niet voor brand en ontploffing die door overstroming veroorzaakt is.

9.4 De verzekering geeft geen dekking voor schade toegebracht door dieren (beschermd of onbeschermd).

9.5 De verzekering geeft geen dekking voor schade toegebracht door zonnepanelen en/of laadpalen welke niet door een erkend installateur zijn aangesloten.

10 Verjaring
De Onderlinge houdt zich aan de wettelijke verjaringstermijnen met betrekking tot het melden van schade en aanvechting van door ons ingenomen standpunten.

11 Overige
11.1 Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

11.3 De gegevens die de verzekeringnemer bij aanvraag of wijziging van de verzekering aan de Onderlinge doorgeeft, worden opgenomen in een persoonsregistratie. Wij gebruiken deze voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; ter voorkoming en bestrijding van fraude en voor statistische analyse. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kan opgevraagd worden bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. 070-333 85 00 of via www.verzekeraars.nl.

11.4 Klachten en geschillen rond de verzekering zullen in eerste instantie door de Onderlinge zelf, in overeenstemming met een daartoe opgestelde klachtenprocedure worden behandeld. Deze procedure wordt op aanvraag toegezonden. Leidt de interne behandeling niet tot overeenstemming, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 89 99.
E-mail: info@kifid.nl. Als de verzekeringnemer dit niet wil of de behandeling en/of uitkomst onbevredigend vindt, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.