PRIVACYVERKLARING ONDERLINGE GIETHOORN

Onderlinge Giethoorn, gevestigd aan Ds. J.J. Ketstraat 1, 8355 DC Giethoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven  in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Onderlinge Giethoorn
Ds. J.J. Ketstraat 1
8355 DC Giethoorn
0521 – 361065
https://www.onderlingegiethoorn.nl/

De secretaris boekhouder is de Functionaris Gegevensbescherming van Onderlinge Giethoorn. Deze is te bereiken via info@deonderlinge.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderlinge Giethoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 •  UBO-verklaring indien polis door bedrijf is afgesloten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderlinge Giethoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vastleggen van onze contractuele verhouding;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Ter waarborging van de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de verzekeringssector als geheel;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Onderlinge Giethoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onderlinge Giethoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van onze contractuele verhouding bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar, waarna deze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onderlinge Giethoorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Onderlinge Giethoorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onderlinge Giethoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deonderlinge.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Onderlinge Giethoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onderlinge Giethoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deonderlinge.nl.

Tot slot

Met deze privacyverklaring en het daarin vastgelegde beleid voldoet Onderlinge Giethoorn aan de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.